Privacy statement

De stichting RVU Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (stichting RVU, wij) maakt zich sterk voor duurzame inzetbaarheid in de mobiliteitsbranche in het algemeen en vervroegd uittreden voor zware beroepen in het bijzonder. Stichting RVU helpt werkenden die vallen onder de werkingssfeer van de cao Sociaal Fonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (werkenden in de mobiliteitsbranche). Stichting RVU biedt aan ouderen de mogelijkheid om te stoppen met betaald werken en een RVU-uitkering te ontvangen

Stichting RVU hecht waarde aan het waarborgen van uw privacy. In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. In het kader van haar werkzaamheden verwerken wij hoofdzakelijk persoonsgegevens van werkenden in de mobiliteitsbranche, partijen met wie wij samenwerken en van bezoekers van onze website. Daarom richten wij ons met dit Privacy Statement op deze groepen betrokkenen.

Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u daarom om dit regelmatig te raadplegen, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. Laatste update van dit Privacy Statement van RVU: 27 april 2021.

Dit Privacy Statement richt zich tot personen van wie stichting RVU persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van haar doelstellingen zoals neergelegd in haar statuten. Stichting RVU verwerkt daarbij persoonsgegevens van:

 1. werkenden in de mobiliteitsbranche,
 2. personen die werkzaam zijn bij partijen met wie stichting RVU samenwerkt, en
 3. bezoekers van haar website www.mvtrvu.nl (websitebezoekers).

Stichting RVU is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Hieronder staat per categorie personen over wie wij persoonsgegevens verwerken aangegeven wat voor soort persoonsgegevens het betreft in ieder geval:

 1. werkenden in de mobiliteitsbranche: volledige naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, IBAN-nummer, arbeidsduur, functie, deelname generatiepact, MN werkgevers- en werknemersnummer, contactgegevens werkgever, dan wel overige persoonsgegevens die op grond van het Reglement RVU Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf worden verzocht. Vanwege door de overheid gestelde voorwaarden in de (fiscale) wet- en regelgeving en subsidievoorschriften zoals de MDIEU-regeling tevens: BSN, kopie identiteitsbewijs en bankafschrift van rekening waarop de RVU-uitkering zal worden gestort, met daarop tenminste NAW-gegevens en IBAN-nummer.
 2. personen die werkzaam zijn bij partijen met wie de stichting RVU samenwerkt: volledige naam, titel, werkgever, contactgegevens (zakelijk), functie.
 3. websitebezoekers: de gegevens die u invult in een (contact)formulier op de website. Zie verder onze Cookie Policy

In algemene zin verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten bij het nastreven van onze statutaire doeleinden, kort gezegd: het bevorderen van duurzame inzetbaarheid in het algemeen en de regeling vervroegd uittreden in het bijzonder. Onze volledige statutaire doeleinden staan omschreven in artikel 2 van de statuten RVU, jo. artikel 2 van de cao voor Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf Sociaal Fonds, en luiden als volgt:
  • De Stichting heeft ten doel (i) het bevorderen en het faciliteren van de vervroegde uitdiensttreding van werknemers met zware beroepen die werkzaam zijn in het motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf als bedoeld in de RVU-vrijstellingsregeling en daarmee uitvoering te geven aan de RVU vrijstellingsregeling, (ii) het bevorderen en het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken in het motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf rondom duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, en (iii) alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. Het afnemen van de diensten van u/uw organisatie;
 3. Het onderhouden van contact met u;
 4. Onderzoek en analyse;
 5. Intern beheer;
 6. Het verbeteren van onze dienstverlening en het samenstellen van gebruikersstatistieken en andere analyses;
 7. Onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze dienstverlening, waaronder het (doen) uitvoeren van controles/audits;
 8. De afhandeling van klachten en geschillen; en
 9. Ter voldoening aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Voor de drie categorieën personen over wie wij voornamelijk persoonsgegevens verwerken, hebben wij verder gespecificeerd voor welke doeleinden wij hun persoonsgegevens verwerken. We verwijzen daarbij naar de letter zoals hierboven weergegeven.

 1. werkenden in de mobiliteitsbranche: a, en c-i;
 2. personen die werkzaam zijn bij partijen met wie stichting RVU samenwerkt: b-i; en
 3. websitebezoekers: a-i. Zie verder ook onze Cookie Policy.

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. In dat geval kunt u op elk moment uw toestemming ook weer intrekken, bijvoorbeeld via de contactgegevens die onderaan dit Privacy Statement staan. Wanneer u kenbaar maakt uw toestemming in te trekken, dragen wij er zorg voor dat wij zo snel mogelijk niet meer op basis van deze grondslag persoonsgegevens over u verwerken. Dit laat onze eerdere verwerking op basis van deze grondslag onverlet.

Wij kunnen verder persoonsgegevens over u verwerken in het kader van een overeenkomst waarbij u partij bent en overeenkomsten met onze dienstverleners.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken omdat wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of omdat daarvoor gerechtvaardigde belangen hebben. In dat laatste geval controleren wij steeds zorgvuldig of uw privacybelang niet zwaarder weegt. Onze gerechtvaardigde belangen vallen deels samen met de doeleinden zoals uiteengezet onder het kopje ‘Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?’ hierboven. In aanvulling daarop geldt voor werkenden in de mobiliteitsbranche dat onze gerechtvaardigde belangen worden gesterkt door de oproep vanuit de overheid en SER aan cao-partijen – zoals RVU – om een actieve rol te spelen in het ondersteunen van werkgevers en werknemers in het kader van duurzame inzetbaarheid in hun sector.

 1. Werkenden in de mobiliteitsbranche
  Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een RVU-uitkering of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon.
 2. Personen die werkzaam zijn bij partijen met wie stichting RVU samenwerkt
  Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer wij een overeenkomst met u of uw organisatie sluiten.
 3. Websitebezoekers
  Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u een webformulier invult. Zie verder ook onze Cookie Policy.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In principe bewaren wij uw gegevens niet langer dan hieronder is aangegeven, tenzij wij in verband met wet- en regelgeving uw persoonsgegevens langer moeten bewaren. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 1. Gegevens over werkenden in de mobiliteitsbranche: uiterlijk drie maanden nadat RVU ervan op de hoogte is dat desbetreffende persoon niet langer werkzaam is in de mobiliteitsbranche. Specifiek voor het project vervroegd uittreden bewaart RVU uw gegevens tot uiterlijk 7 jaar nadat deelnemers de AOW-leeftijd hebben bereikt. Deze periode kan verlengd worden met de tijdsduur gesteld vanuit overheidswege, bijvoorbeeld in verband met fiscale wetgeving of subsidievoorschriften, zoals de regeling MDIEU. Stichting RVU actualiseert haar bestand met personen die werkzaam zijn in de mobiliteitsbranche eens per kwartaal.
 2. Gegevens over personen die werkzaam zijn bij partijen met wie stichting RVU samenwerkt: uiterlijk twee jaar nadat de samenwerking is beëindigd.
 3. Gegevens over websitebezoekers: zie onze Cookie Policy.

WWplus is door stichting RVU aangewezen als uitkeringsinstantie voor de RVU. Wij hebben daarom voor de regeling vervroegd uittreden afspraken met WWplus gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Potentiële deelnemers aan de regeling vervroegd uittreden kunnen kiezen voor extern financieel advies, in welk geval noodzakelijke persoonsgegevens worden gedeeld met Adviesbureau Charl de Graaf en/of Gezond naar pensioen. Daarnaast kan het nodig zijn dat stichting RVU bepaalde persoonsgegevens verstrekt aan subsidie verlenende instanties, zoals het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij kunnen daarnaast externe dienstverleners inschakelen die voor ons als verwerker in de zin van het toepasselijke recht diensten verrichten binnen de doeleinden zoals genoemd onder punt 4, in het kader waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt. Zo hebben wij bijvoorbeeld verwerkers ingeschakeld voor onze website en voor het datamanagementsysteem waarin wij uw persoonsgegevens opslaan. Verwerkers mogen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in onze opdracht en volgens onze instructies. Met elke verwerker sluiten wij daartoe een verwerkersovereenkomst.

Als u zich als werkende in de mobiliteitsbranche aanmeldt voor een RVU-uitkering, dan informeren wij uw werkgever hierover nadat de RVU-uitkering voorwaardelijk aan u is toegekend. Dit doen wij in verband met eventuele noodzakelijke afstemming over fiscale pseudo-eindheffing, zoals omschreven in het Reglement RVU Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf.

Uw persoonsgegevens zijn alleen op een ‘need to know’ basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen bij stichting RVU, stichting Bedrijfsraad of bovengenoemde partijen, die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Buiten de in dit Privacy Statement genoemde situaties, zullen wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement.

Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van uw persoonsgegevens die onder onze zeggenschap vallen. Hoewel wij alle redelijkerwijs vereiste zorg betrachten voor een veilige gegevensverwerking, kunnen wij niet garanderen dat de gegevensverwerking steeds veilig is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door u of derden geleden schade als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot uw (persoons)gegevens, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan onze zijde.

Als u vermoedt dat onbevoegd door anderen gebruik is gemaakt van persoonsgegevens die wij over u verwerken, verzoeken wij u ons hierover onmiddellijk per e-mail te informeren.

Op grond van de privacyregels die in Nederland gelden, heeft u diverse privacyrechten. Dit zijn het: recht van inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing (‘right to be forgotten’), recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, recht van bezwaar en het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder, voor Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie deze webpagina voor een overzicht van uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten.

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@mvtrvu.nl. Ook kunt hiervoor contact opnemen met onze privacy officer via akoedijk@bedrijfsraad.nl.