Privacy statement

De stichting RVU Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (stichting RVU, wij) maakt zich sterk voor duurzame inzetbaarheid in de mobiliteitsbranche in het algemeen en vervroegd uittreden voor werkenden met zware beroepen in het bijzonder. Stichting RVU helpt werkenden die vallen onder de werkingssfeer van de cao Sociaal Fonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (werkenden in de mobiliteitsbranche). Stichting RVU biedt aan ouderen de mogelijkheid om te stoppen met betaald werken om op een gezonde manier de AOW-leeftijd te bereiken en een RVU-uitkering te ontvangen.

Stichting RVU hecht waarde aan het waarborgen van je privacy. In dit Privacy Statement leggen wij uit voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe we daarmee omgaan en welke rechten je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Wij verwerken hoofdzakelijk persoonsgegevens van werkenden in de mobiliteitsbranche, personen die zich aanmelden voor de RVU, personen die contact opnemen met de stichting RVU, partijen met wie wij samenwerken en van bezoekers van onze website. Daarom richten wij ons met dit Privacy Statement op deze groepen betrokkenen.

Laatste update van dit Privacy Statement: 28 december 2022.

Dit Privacy Statement richt zich tot personen van wie stichting RVU persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van haar doelstellingen zoals neergelegd in haar statuten. Stichting RVU verwerkt daarbij persoonsgegevens van:

 1. werkenden in de mobiliteitsbranche
 2. personen die zich aanmelden voor de RVU
 3. personen die contact opnemen met stichting RVU
 4. bezoekers van haar website www.mvtrvu.nl (websitebezoekers)
 5. personen die werkzaam zijn bij partijen met wie stichting RVU samenwerkt.

Stichting RVU is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving.

In algemene zin verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten bij het nastreven van onze statutaire doeleinden, kort gezegd: het bevorderen van duurzame inzetbaarheid in het algemeen en de regeling vervroegd uittreden in het bijzonder. Onze volledige statutaire doeleinden staan omschreven in artikel 2 van de statuten RVU, jo. artikel 2 van de cao voor Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf Sociaal Fonds, en luiden als volgt:
  • De Stichting heeft ten doel (i) het bevorderen en het faciliteren van de vervroegde uitdiensttreding van werknemers met zware beroepen die werkzaam zijn in het motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf als bedoeld in de RVU-vrijstellingsregeling en daarmee uitvoering te geven aan de RVU vrijstellingsregeling, (ii) het bevorderen en het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken in het motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf rondom duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, en (iii) alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. Het afnemen van de diensten van jou of jouw organisatie;
 3. Het onderhouden van contact met jou;
 4. Onderzoek en analyse;
 5. Intern beheer;
 6. Het verbeteren van onze dienstverlening en het samenstellen van gebruikersstatistieken en andere analyses;
 7. Onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze dienstverlening, waaronder het (doen) uitvoeren van controles/audits;
 8. De afhandeling van klachten en geschillen;
 9. Ter voldoening aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Hieronder staat per categorie personen van wie wij persoonsgegevens verwerken aangegeven wat voor soort persoonsgegevens dit kunnen zijn:

 1. werkenden in de mobiliteitsbranche: volledige naam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, IBAN-nummer, arbeidsduur, functie, huidige dienstverband in de mobiliteitsbranche, loongegevens, deelname generatiepact, MN/Cometec werkgevers- en werknemersnummer, contactgegevens werkgever, arbeidsverleden in de mobiliteitsbranche, dan wel overige persoonsgegevens die op grond van het Reglement RVU Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf worden verzocht. Vanwege door de overheid gestelde voorwaarden in de (fiscale) wet- en regelgeving en subsidievoorschriften zoals de MDIEU-regeling tevens: BSN, kopie identiteitsbewijs en kopie bankafschrift/bankpas van rekening waarop de RVU-uitkering zal worden gestort, met daarop tenminste NAW-gegevens en IBAN-nummer.
 2. personen die contact opnemen met stichting RVU: volledige naam, titel, functie, contactgegevens, contactverslagen.
 3. websitebezoekers: de gegevens die je invult in een (contact)formulier op de website. Zie verder onze Cookie Policy.
 4. personen die werkzaam zijn bij partijen met wie stichting RVU samenwerkt: volledige naam, titel, werkgever, contactgegevens (zakelijk), functie.

Wij kunnen persoonsgegevens van jou verwerken indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. In dat geval kun je op elk moment je toestemming ook weer intrekken, bijvoorbeeld via de contactgegevens die onderaan dit Privacy Statement staan. Wanneer je kenbaar maakt je toestemming in te trekken, zorgen wij ervoor dat wij zo snel mogelijk niet meer op basis van deze grondslag persoonsgegevens over jou verwerken. Dit laat onze eerdere verwerking op basis van deze grondslag onverlet.

Wij kunnen verder persoonsgegevens van jou verwerken in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op jouw verzoek vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken omdat wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of omdat daarvoor gerechtvaardigde belangen hebben. In dat laatste geval controleren wij steeds zorgvuldig of jouw privacybelang niet zwaarder weegt. Onze gerechtvaardigde belangen vallen deels samen met de doeleinden zoals uiteengezet onder het kopje "Voor welke doeleinden gebruiken wij je persoonsgegevens?" hierboven. In aanvulling daarop geldt voor werkenden in de mobiliteitsbranche dat onze gerechtvaardigde belangen worden gesterkt door de oproep vanuit de overheid en de SER aan cao-partijen om een actieve rol te spelen in het ondersteunen van werkgevers en werknemers in het kader van duurzame inzetbaarheid in hun sector.

 1. Werkenden in de mobiliteitsbranche
  Wij verwerken persoonsgegevens die wij ontvangen vanuit de bedrijfstakadministratie op basis van de cao Sociaal Fonds voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij van jou krijgen, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor een RVU-uitkering of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon.
 2. Personen die contact opnemen met stichting RVU
  Wij verwerken persoonsgegevens die wij van jou verkrijgen als je contact met ons opneemt. Bijvoorbeeld jouw e-mailadres of telefoonnummer en de informatie die je met ons deelt.
 3. Websitebezoekers
  Wij verwerken persoonsgegevens die wij van jou krijgen, bijvoorbeeld wanneer je een webformulier invult. Zie verder ook onze Cookie Policy.
 4. Personen die werkzaam zijn bij partijen met wie stichting RVU samenwerkt
  Wij verwerken persoonsgegevens die wij van jou of jouw werkgever krijgen, bijvoorbeeld wanneer wij een overeenkomst met jou of jouw organisatie sluiten.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In principe bewaren wij je gegevens niet langer dan hieronder is aangegeven, tenzij wij in verband met wet- en regelgeving je persoonsgegevens langer moeten bewaren. Ook kunnen wij je persoonsgegevens langer bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 1. Persoonsgegevens van werkenden in de mobiliteitsbranche: Zolang je werkzaam bent in de mobiliteitsbranche bewaren wij jouw persoonsgegevens. Wij bewaren dit in principe tot maximaal twee jaar nadat je niet meer werkzaam bent in de mobiliteitsbranche. Daarna worden je persoonsgegevens geanonimiseerd. Deze periode kan verlengd worden met een tijdsduur gesteld vanuit overheidswege, bijvoorbeeld in verband met: fiscale wetgeving of subsidievoorschriften zoals de MDIEU.
 2. Personen die zich aanmelden voor de RVU: Van deelnemers aan de RVU bewaart stichting RVU je persoonsgegevens tot uiterlijk 7 jaar nadat je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Deze periode kan verlengd worden met een tijdsduur gesteld vanuit overheidswege, bijvoorbeeld in verband met: fiscale wetgeving of subsidievoorschriften zoals de MDIEU. Wij verwijderen jouw persoonsgegevens uiterlijk na 1 jaar, als je je aanmeldt voor de RVU, maar je valt niet onder de mobiliteitsbranche.
 3. Gegevens over websitebezoekers: zie onze Cookie Policy.
 4. Gegevens over personen die werkzaam zijn bij partijen met wie stichting RVU samenwerkt: uiterlijk twee jaar nadat de samenwerking is beëindigd of langer als daar toestemming voor is gevraagd.

De stichting RVU kan jouw persoonsgegevens met verschillende partijen delen. Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners die wij inschakelen om voor ons als verwerker diensten te verrichten. Zoals voor het beheer van onze website en voor het datamanagementsysteem waarin wij persoonsgegevens opslaan. Stichting RVU heeft WWplus ingeschakeld als uitkeringsorganisatie voor de regeling vervroegd uittreden. Wij hebben daarom afspraken met WWplus gemaakt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Potentiële deelnemers aan de regeling vervroegd uittreden kunnen kiezen voor extern financieel advies. In dat geval worden noodzakelijke persoonsgegevens gedeeld met Adviesbureau Charl de Graaf en/of Gezond naar pensioen. Verwerkers mogen jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in onze opdracht en volgens onze instructies. Met elke verwerker sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Daarnaast kan het nodig zijn dat stichting RVU bepaalde persoonsgegevens verstrekt aan de overheid vanwege belastingafdracht of subsidieverlening, zoals aan de Belastingdienst of het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Als je je als werkende in de mobiliteitsbranche aanmeldt voor een RVU-uitkering, dan informeren wij je werkgever hierover nadat de RVU-uitkering voorwaardelijk aan je is toegekend. Dit doen wij in verband met eventuele noodzakelijke afstemming over fiscale pseudo-eindheffing, zoals omschreven in het Reglement RVU Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf.

Jouw persoonsgegevens zijn alleen op een “need to know” basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen bij stichting RVU, stichting Bedrijfsraad of bovengenoemde partijen, die betrokken zijn bij de dienstverlening.

Buiten de in dit Privacy Statement genoemde situaties, zullen wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat van te voren aan jou kenbaar maken, dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen of om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement.

Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik onrechtmatige of ongeautoriseerd gebruik van je persoonsgegevens die onder onze verantwoordelijkheid vallen. Zo hanteren wij een toegangs- en beveiligingsbeleid en sluiten wij geheimhoudingsverklaringen af met medewerkers en derden die met persoonsgegevens werken.

Als je vermoedt dat onbevoegd door anderen gebruik is gemaakt van persoonsgegevens die wij van jou verwerken, verzoeken wij je ons hierover onmiddellijk telefonisch of per e-mail te informeren.

Op grond van de privacyregels die gelden, heb je diverse privacyrechten. Dit zijn:

 • Het recht van inzage: dit betekent dat je het recht hebt op inzage in je persoonsgegevens en op informatie over de wijze waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Het recht op rectificatie: dit betekent dat je het recht hebt om onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen.
 • Het recht op vergetelheid: dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om persoonsgegevens te laten wissen, tenzij er een andere grondslag is om deze persoonsgegevens te bewaren.
 • Het recht op beperking van de verwerking: dit betekent da je in specifieke situaties het recht hebt om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen.
 • Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens (dataportabiliteit): dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om bepaalde persoonsgegevens te ontvangen die wij van je hebben, om ze te kunnen overdragen naar een andere leverancier van dezelfde soort dienst.
 • Het recht van bezwaar: dit betekent dat je ons in specifieke situaties kan verzoeken om je persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de rechten die je kunt uitoefenen op basis van de privacy wet- en regelgeving verwijzen we je graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via info@mvtrvu.nl of telefonisch via 0800 - 0155. Je kunt ook contact opnemen met onze privacy officer via akoedijk@bedrijfsraad.nl.